Verklaring van vrijwaringMeer info vindt u op mijn webstek - op het adres : www.mirandavaneetvelde.be
Ik ben Miranda Van Eetvelde en u kunt mij contacteren op volgende email adres :
miranda.vaneetvelde(at)n-va.be

of telefonisch op volgend nummer : 0497 94 71 38


Aan de teksten op deze website kunnen géén rechten worden ontleend. De inhoud van deze weblog is in de meeste gevallen mijn persoonlijke mening, hetzij informatie zoals ik meen dat ze weergegeven kan worden. Nergens is het de bedoeling bewust of onbewust personen te viseren, te beledigen of op enige manier schade in gelijk welke vorm aan te brengen. Het overnemen van teksten, verklaringen, verwijzingen naar publicaties gebeuren binnen het citaatrecht of ten titel van informatie en in de veronderstelling dat de overname niet op bezwaar van de eigenaar zal stuiten.

De 'blogbeheerder' draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor producten en informatie op enige website of webpagina waarnaar door en onder het (dit) weblog "...." wordt verwezen.

Hoewel bij het samenstellen van dit weblog de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaard ik deswege geen aansprakelijkheid.

Hoewel ik ernaar streef om op dit weblog betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan ik de volledigheid en de juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op dit weblog kunnen voorkomen. Je wordt derhalve aangeraden, voordat je handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Dit weblog biedt middels hyperlinks toegang tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

De informatie op dit weblog wordt gegeven zoals ze is. In geen geval zal ik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat is of zou zijn van levering, werking of gebruik van de informatie en producten die deze website levert. Alle informatie die verstrekt wordt op de "blog van Miranda" wordt te goeder trouw medegedeeld. Het gebruik van de informatie en producten genoemd op dit weblog en de daaraan gekoppelde pagina's c.q. websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Ik plaats bij de berichten op 'deze blog' foto's, plaatjes, e.d. die bij het betreffende bericht passen. Mocht ik hierbij op enige wijze inbreuk gemaakt hebben op de auteursrechten of het portretrecht van derden - hetgeen zeker niet de bedoeling is - stuur mij dan a.u.b. via E-mail een berichtje hierover en ik verwijder dan onmiddellijk de betreffende foto's, plaatjes, e.d. van mijn weblog.

Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is, zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

De inhoud van reacties op berichten die geplaatst zijn op dit weblog, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een op dit weblog geplaatste reactie betekent zeker niet dat ik het met de inhoud van de betreffende reactie eens ben. Ik hou mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.

In geen geval zal ik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade - in welke vorm dan ook - aan uw computersysteem, dan wel hier hieraan gekoppelde randapparatuur, geïnstalleerde software en gegevensbestanden, die het resultaat is van het bezoeken/het gebruik van dit weblog c.q. 'Miranda Van Eetvelde'. Kortom: uw bezoek aan dit weblog is volledig voor eigen risico.

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud ten alle tijden het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.